V obci Litohlavy začínáme připravovovat novou lokalitu dalších cca 22 parcel pro výstavbu rod. domů.

01.10.2012

Dne 12.2.2014 bylo vydáno Stavebním úřadem v Rokycanech územní rozhodnutí na technickou a dopravní infrastrukturu, které nabylo 3.5.2014 právní moci.

Dne 2.9.2014 byl vydán územní souhlas s dělením pozemků na jednotlivé stavební parcely.

Dne 1.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na vodovod a kanalizaci, které nabylo 29.4.2015 právní moci. 

Dne 22.4.2015 bylo vydáno stavební povolení na komunikaci, které nabylo 26.5.2015 právní moci.

V průběhu května 2015 byly zahájeny zemní práce skrývkou ornice a byl proveden archeologický výzkum.

Dne 26. října 2015 byl vydán územní souhlas pro výstavbu plynovodního řadu vč. přípojek, zpracovává se dokumentace sítí elektro, veřejného osvětlení a datových kabelů.

Developer vykoupil veškeré pozemky pro budoucí komunikaci. Geometrický plán se všemi parcelami je již zapsán v katastru nemovitostí.

Byl zahájen prodej pozemků.

Výstavba plynovodního řadu vč. plastových pilířků a plynovodních přípojek byla zahájena dne 11. listopadu 2015 a dokončena dne 10. prosince 2015.

 

Od 2. ledna 2016 platí nové ceny parcel v důsledku zavedení DPH při prodeji stavebních pozemků!


Dne 8. dubna 2016 byly na stavební úřad v Rokycanech podány žádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) na sítě elektro a veřejného osvětlení.

Dne 13. dubna 2016 byla zahájena výstavba kanalizačního řadu.

Dne 27. května byla dokončena výstavba kanalizačního řadu vč. přípojek na jednotlivé parcely.

Dne 6. června 2016 byla zahájena výstavba vodovodního řadu.

Dne 24. června 2016 bylo dokončeno položení hlavního vodovodního řadu vč.

propojení na vodovodní řad v sousední ulici. 

Dne 22. července 2016 byla zahájena výstavba vodovodních přípojek.

Dne 1. srpna 2016 byla dokončena výstavba vodovodních přípojek.

Dne 15. srpna 2016 byla zahájena výstavba komunikace.

Dne 1. listopadu 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí na sítě elektro a veřejného

osvětlení, které ještě musí nabýt právní moci.

Dne 8. listopadu 2016 byly dokončeny podkladní vrstvy komunikace.

Dne 23. listopadu 2016 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na

datové kabely.

Dne 6. prosince byla dokončena první vrstva asfaltového povrchu komunikace.

Komunikace je již pojízdná, při jejím využívání je však třeba dbát zvýšené

pozornosti, aby nedocházelo k jejímu znečištění a k poškození vrchních částí

kanalizačních šachet, uličních vpustí a vodovodních šoupat.

Finální (druhá) vrstva asfaltového povrchu bude vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám provedena až v březnu 2017 - čekáme stále na plusové noční teploty.

V březnu 2017 bude rovněž zahájena výstavba sítí elektro a veřejného osvětlení, následně i datových sítí - po položení poslední asfaltové vrstvy.

V únoru 2017 bylo zahájeno kolaudační řízení na plynovod vč. přípojek, postupně budou následovat i kolaudace dalších inž. sítí a komunikace.

V měsíci březnu - dubnu 2017 proběhne i měření radonového rizika pro všechny parcely.

Dne 20. března 2017 byl vydán kolaudační souhlas na plynovodní řad vč. přípojek.

Dne 21. března 2017 byla úspěšně dokončena výstavba komunikace položením druhé asfaltové vrstvy.

Dne 4. května 2017 byla zahájena výstavba sítí elektro, veřejného osvětlení a datových kabelů O2.

Dne 4. května 2017 byly podány na stavební úřad žádosti o kolaudaci vodovodu, kanalizace a komunikace.

Koncem května a začátkem června 2017 proběhlo místní šetření v rámci kolaudačního řízení na vodovod, kanalizaci a komunikaci. Vydání kolaudačních souhlasů se dá očekávat ještě v průběhu měsíce června 2017.

Koncem května a začátkem června byly postupně dokončeny všechny kabelové sítě.

Koncem května bylo rovněž požádáno o kolaudaci sítí elektro.

Dne 12.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na komunikaci.

Dne 16.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na vodovod a kanalizaci.

Dne 16.6. 2017 bylo požádáno o kolaudaci veřejného osvětlení a proběhlo místní šetření v rámci kolaudačního řízení na sítě elektro.

Dne 26.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na sítě elektro.

Dne 29.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na veřejné osvětlení.

Dne 6.9.2017 byl vydán kolaudační souhlas na datové kabely O2.  

Jsou k dispozici výsledky radonového průzkumu pro každou parcelu ve trojím vyhotovení. 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jdi zpět