Nabídka

Nabídka parcel pro výstavbu rodinných domů v obci Litohlavy

Platná od 1.8.2017 !


Cena každé parcely zahrnuje vlastní pozemek, určený ÚP obce Litohlavy pro výstavbu rod. domku,podíl na výstavbě inženýrských sítí vč. přípojek na hranici parcely, komunikace, přípravné práce a příspěvek obci. Podíl na výstavbě inženýrských sítí zahrnuje :

- plastový pilířek - umístění pilířků dokončeno

- plynovodní řad s přípojkou zakončenou v plastovém pilířku na hranici parcely - výstavba dokončena

- vodovodní řad s přípojkou vyvedenou na parcelu ukončenou ve vodoměrné šachtě - výstavba dokončena

- kanalizaci dešťovou s přípojkou vyvedenou na parcelu ukončenou šachticí a připravenou pro napojení

  domovní čističky odpadních vod (domovní ČOV nejsou součástí této nabídky) - výstavba dokončena

- rozvody elektro vč. přípojky zakončené v rozváděčové skříni pilířku na hranici parcely - výstavba dokončena

- veřejné osvětlení - výstavba dokončena

- datové kabely - výstavba dokončena

- komunikace z asfaltového povrchu - výstavba byla dokončena

 

Standardní ceny pozemků :

.........,-Kč/m2 + DPH

 

 Cena parcely se skládá z ceny :

 

- pozemku :   ......,-Kč/m2 (+ DPH)

- přípravných prací : .....,-Kč/m2  (+ DPH, vč. poplatku ČEZu za rezervaci příkonu el. energie)

- podílu na výstavbě inženýrských sítí a komunikace : ......,-Kč/m2  (+ DPH, vč. příspěvku obci)

 

Pozemky jsou určeny schváleným územním plánem obce Litohlavy pro výstavbu rodinných domků.  

Přípravné práce pro vydání územního rozhodnutí zahrnují :

vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, pedologický průzkum, radonový průzkum, geodetické práce, zajištění souhlasu s vyjmutím pozemků ze zemědělského půdního fondu i pro rod. domky, zajištění souhlasů orgánů státní správy, správců inž. sítí apod., vydání územního rozhodnutí

Realizace inženýrských sítí a komunikace vč. přípravných prací zahrnuje :

vypracování projektové dokumentace inž. sítí a komunikace pro stavební povolení, stavební povolení (kromě sítí elektro -zajišťuje ČEZ, a.s.), skrývku ornice, archeologický průzkum, výškopisné-polohopisné zaměření trasy inž. sítí, výstavbu inženýrských sítí v rozsahu výše uvedeném, výstavbu komunikace, chodníku, kolaudace, stavební dozor

 

Standardní způsob úhrady kupní ceny :

za vlastní pozemek : záloha 100 000,-Kč bude uhrazena k podpisu rezervační smlouvy, zbývající část kupní ceny

bude převedena ve prospěch prodávajících až po zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve

prospěch kupujících

 

za inženýrské sítě : 100% z celkové částky bude převedeno developerovi po podpisu kupní a obstaravatelské

smlouvy a po zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujících.

 

Z uvedených cen lze získat slevu ve výši až ...........,-Kč v závislosti na způsobu úhrady kupní ceny !

 

Předpokládané termíny realizace :

a.) přípravné práce vč. vydání územního rozhodnutí na :

- technickou a dopravní infrastrukturu :  dne 3.5.2014 nabylo ÚR právní moci

- dělení pozemků : dne 2.9.2014 byl SÚ v Rokycanech vydán územní souhlas

b.) vydání stavebních povolení : 04 - 05/2015 - SP na vodovod, kanalizaci a komunikaci již bylo vydáno

c.) skrývka ornice a archeologický průzkum : 05/2015 - skrývka ornice byla ukončena dne 18.5.2015

d.) výstavba trubních inženýrských sítí  vč. plastových pilířků : 11/2015 - 06/2016 - výstavba plynovodního řadu a plastových pilířků byla dokončena dne 10.12.2015, výstavba kanalizačního řadu vč. přípojek byla dokončena dne 27.5.2016, výstavba vodovodního řadu vč. přípojek byla dokončena dne 1.8.2016

e.) výstavba komunikací : 07 - 11/2016 - výstavba komunikace byla zahájena dne 15.8.2016, dne 6.12.2016 byla položena první asfaltová vrstva komunikace, položení finální asfaltové vrstvy proběhlo ve dnech 17.-21.3.2017 - komunikace byla dokončena

f.) výstavba veř. osvětlení, položení datových kabelů :  03-05/2017 - výstavba byla dokončena

g.) sítě elektro - zajišťuje kompletně ČEZ a.s. - předpoklad dokončení   03-05/2017 - výstavba byla dokončena

h.) kolaudace trubních sítí  : 12/2016 - 04/2017    - dne 4.5.2017 byla podána žádost o kolaudaci vodovodou a kanalizace, dne 20.3.2017 byl vydán kolaudační souhlas na plynovod, dne 16.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na vodovod a kanalizaci

i.) kolaudace kabelových sítí vč. elektro : 06/2017 - 08/2017 - t.č. probíhají kolaudační řízení, dne 26.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na sítě elektro, dne 29.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na veřejné osvětlení, dne 6.9.2017 byl vydán kolaudační souhlas na datové kabely O2.

j.) kolaudace komunikace :  06/2017 - dne 12.6.2017 byl vydán kolaudační souhlas na komunikaci

 

Seznam a ceny parcel (platné od 1.8.2017) :

Číslo parcely  1095/... Výměra (m2)   Cena parcely (Kč) Cena parcely vč. inž. sítí
(Kč vč. DPH)
Stav:
č. Li - 1 (/24,52,60) 1050       Pro
č. Li - 2 (/26,53,61) 965       Pro
č. Li - 3 (/28,54,62) 959       Pro
č. Li - 4 (/30,55,63) 1017       Pro
č. Li - 5 (/32,56,64) 1083  

Pro
č. Li - 6 (/34,57,65) 953       Pro
č. Li - 7 (/36,58,66,67) 934       Pro
č. Li - 8 (/38,68) 907       Pro
č. Li - 9 (/40,69) 875       Pro
č. Li - 10 (/42,70) 930       Pro
č. Li - 11 (/44,71) 959       Pro
č. Li - 12 (/46,72) 1002       Pro
č. Li - 13 (/48,73) 1061       Pro
č. Li - 14 (/49,74) 952       Pro
č. Li - 15 (/47,77) 947       Pro
č. Li - 16 (/45,91) 1080       Pro
č. Li - 17 (/43,90) 929       Pro
č. Li - 18 (/41,89) 971       Pro
č. Li - 19 (/39,88) 952       Pro
č. Li - 20 (/37,86,87) 914       Pro
č. Li - 21 (/35,85) 914       Pro
č. Li - 22 (/33,84) 931       Pro
č. Li - 23 (/31,83) 877       Pro
č. Li - 24 (/29,82) 885       Pro
č. Li - 25 (/27,81) 892       Pro
č. Li - 26 (/25,80) 886       Pro
č. Li - 27 (/23,79) 926  

Pro

 

Pozn.: V ceně inženýrských sítí je zahrnut i příspěvek obci ve výši 50,-Kč/m² z výměry parcely

Rez - parcely jsou rezervovány - parcelu lze zamluvit po dobu 10 kalendářních dnů zdarma

Pro - parcely jsou prodány